IMPRESUM

  • Irena Krejčí poskytuje http://www.ircakrejci.cz/ webovou stránku jako službu veřejnosti a majitelům webových stránek.
  • Irena Krejčí neodpovídá za jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití odkazu nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na těchto stránkách. I když jsou informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovány, neposkytuje se žádná záruka, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné, úplné a aktuální.
  • Webové stránky Ireny Krejčí sice mohou obsahovat odkazy umožňující přímý přístup k dalším internetovým zdrojům, včetně webových stránek, ale Irena Krejčí neodpovídá za správnost nebo obsah informací obsažených na těchto stránkách.
  • Odkazy ze stránek Ireny Krejčí na stránky třetích stran nepředstavují souhlas Ireny Krejčí s třetími stranami nebo podporu jejich produktů a služeb. Vzhled inzerce a informací o produktech či službách na webových stránkách třetích stran nepředstavuje souhlas ani podporu Ireny Krejčí a Irena Krejčí nezkoumala tvrzení třetích stran a nenese za ně odpovědnost.

Texty, nákresy, grafika, obrázky a fotografie jsou výlučným vlastnictvím Irena Krejčí a jejich neoprávněné kopírování je trestné zákonem.

GDPR - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Irena Krejčí, IČO: 0860 8563, se sídlem Americká 227/46, 120 00 Praha 2 (dále jen trenérka).

1. Úvod

1.1. Trenérka zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

1.2. Trenérka je pořadatelem či zprostředkovatelem (dále jen „pořadatel“) a spravuje vybrané osobní údaje účastníků tréninků či jiných akcí (dále jen „účastník“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o nakládání s nimi. Dokument je poskytnut všem účastníkům a zájemcům o tréninky či jiné akce pořádané trenérkou v elektronické podobě při online či osobní objednávce.

1.3. Při elektronické či osobní objednávce tréninku či jiné akce účastník potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Dále potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s jeho zněním souhlasí.

2. Zpracování osobních údajů účastníků

2.1. Trenérka zpracovává osobní údaje klienta v následujícím rozsahu:
• jméno a příjmení, ev. akademický titul
• datum narození
• poštovní (doručovací) adresa
• fakturační adresa
• e-mailová adresa
• telefonní číslo
• další osobní údaje dobrovolně poskytnuté v objednávce tréninku či jiné akce (dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Provedením objednávky v ústní, elektronické nebo listinné formě uděluje účastník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů a s pořízením
• obrazový záznam (fotografie) účastníka v rámci tréninků či jiné akce,
• zvukový či audiovizuální záznam účastníka v rámci tréninků či jiné akce

2.3. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle čl. 2.1. je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se vztahuje na pořadatele jako správce osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je povinné, bez těchto údajů nemůže pořadatel plnit své povinnosti vyplývající z účastníkovy objednávky.

2.4. Účelem zpracování osobních údajů pořadatelem takto získaných je výhradně evidence účastníků tréninků či jiné akce, umožnění jejich účasti na tréninku či jiné akci a plnění povinností pořadatele uložených zákonem o účetnictví, dále pak za účelem bezchybného plnění sjednaných služeb, a to zejména: zajištění kvalitního tréninku či jiné akce účastníka.

2.5. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků tréninků či jiných akcí. Osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány po dobu nutnou pro splnění všech povinností pořadatele a dle právních předpisů o účetnictví.

2.6. Osobní údaje dle čl. 2 může pořadatel předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zákona). Dále pak pořadatel předává Osobní údaje třetím osobám pouze za účelem bezchybného plnění sjednaných služeb.
Pořadatel data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3. Osobní údaje v obrazových a audiovizuálních záznamech

3.1. Pořadatel je oprávněn v průběhu tréninků či jiných akcí pořizovat audiovizuální přenosy a záznamy účastníků a tyto záznamy ukládat pro účely jejich následného použití dle tohoto článku.

3.2. Osobní údaje dle článku 2.2 je pořadatel oprávněn zpracovávat pro účely dokumentace tréninků či jiných akcí a zpracování marketingových a prezentačních materiálů propagujících činnost pořadatele, a to ve formě elektronické nebo ve formě listinných propagačních materiálů. Foto a video záznamy účastníka je pořadatel oprávněn zveřejňovat elektronickou formou na internetových stránkách pořadatele a jeho sociálních sítích, zejména facebook, instagram a youtube.

3.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle článku 2.2 je účastník oprávněn kdykoli odvolat, písemnou žádostí zaslanou pořadateli na adresu sídla, případně do datové schránky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pořadatelem

4.1. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných pracovníků. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na zabezpečených elektronických úložištích pořadatele, s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné podobě zpracovává pořadatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách pořadatele, bez přístupu třetích osob.

4.2. Pořadatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

4.3. Pořadatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování, mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Pořadatel nezpracovává o účastnících žádné údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje).

5. Informace o právech účastníka v rámci zpracování osobních údajů

5.1. Účastník má právo požadovat na pořadateli, aby mu poskytl přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

5.2. V případě, že se účastník domnívá, že pořadatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s identifikovaným účelem nebo s právními předpisy, je oprávněn na pořadateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li pořadatel nepřesné osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

5.3. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit.

5.4. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu čl. 3., je účastník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Pořadatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.

5.5. V případě podezření, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou nebo nevyhoví-li pořadatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je účastník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


KONTAKTY

V případě zájmu o trénink mě kontaktujte:

nugeta@post.cz
telefon: +420 605 148 960


2019 © elphee cz s.r.o.


IMPRESUM a GDPR